برترین های کسب و کارعمومی

توضیح گرامر present perfect simple

چه زمان از حال کامل ساده استفاده می کنیم؟

به طور کلی ساختار حال کامل برای اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و یا اینکه نتیجه کار برای مان مهم تر است استفاده می شود. پس این زمان یک رابطه بین گذشته و زمان حال دارد و این موضوع باعث سختی این گرامر شده است و در برخی موارد براحتی نمی توان گفت که از گذشته ساده باید استفاده کرد یا حال کامل، همچنین حال کامل برای زمان های خاتمه نیافته بکار برده می شود وقتی زمان انجام کاری بیان شود و این زمان تمام شده باشد مانند yesterday نمی توان از حال کامل استفاده کرد و باید از گذشته ساده استفاده نماییم. در ادامه با توجه به موارد استفاده حال کامل با تفکیک کاربرد آن به بیان موارد مورد استفاده آن پرداخته شده است. با ما همراه باشید.

حال کامل برای بیان اطلاعات جدید و تازه

از حال کامل برای بیان اطلاعات و یا رخدادهای جدید استفاده می شود و این به معنی این موضوع است که موضوع بیان شده در زمانی نزدیک به زمان حال رخ داده است و به عبارتی new information می باشد:

.I have cut my finger
(from the news) Police have arrested two men in connection with the robber

مثال های مطرح شده نشان دهنده این موضوع است که این اتفاقات در گذشته ای نزدیک رخ داده اند و به صورت اطلاعات تازه برای شنونده می باشند.

حال کامل برای بیان رخدادی در گذشته که نتیجه آن در زمان حال مشاهده می شود. در این حالت در مورد یک اتفاق در گذشته صحبت یا سوال می شود و آن اتفاق در گذشته رخ داده است. معمولا گذشته ای نزدیک و چون هنوز نتیجه آن اتفاق تغییر نکرده می توان برای بیان آن از حال کامل استفاده کرد:

Where’s your key? I don’t know. I’ve lost it. (= I don’t have it now.)

در اینجا هنوز کلید پیدا نشده و نتیجه شبیه قبل است یعنی کلید گم می باشد.

He told me his name. but I have forgotten it. (= I don’t remember it now.)

Is sally here? No, she’s gone out. (= She is out now)

در برخی از موارد که از حال کامل استفاده می شود می توان از گذشته ساده نیز استفاده کرد مانند مثال آخر:

.She went out

اما نکته اصلی این است که در برخی از زمان ها وقتی از گذشته ساده استفاده می شود هرگز نمی توان از حال کامل استفاده کرد. در ادامه به مقایسه حال کامل و گذشته ساده خواهیم پرداخت.

حال کامل برای بیان اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است و تا زمان حال ادامه دارد. این حالت از استفاده از حال کامل در برخی موارد برای بیان تجربه هایی که در زندگی افراد رخ داده چه یک بار چه بیش از یک بار اشاره دارد. به مکالمه زیر توجه کنید:

?Dave: Have you traveled a lot, Jane

.Jane: Yes, I’ve been to lots of places

?Dave: Really? Have you ever been to China

.Jane: Yes, I’ve been to China twice

?Dave: What about India

.Jane: No, I haven’t been to India

در این مکالمه دیو و جین در مورد مکان هایی که جین در طول زندگی خود رفته و سفر کرده صحبت می کنند که بیانگر زمانی پیوسته از گذشته تا الان است.

?Have you read Hamlet

.No, I have never read Hamlet or any of the Shakespeare’s plays

در جملات زیر نیز در مورد زمانی پیوسته از گذشته تا زمان حال صحبت می شود و از قیود زمانی چون ( recently، in the last few days، so far، since breakfast و…) استفاده شده است. برای درک بهتر موضوع لطفا به این جملات توجه نمایید:

?Have you heard anything from Brian recently

.I’ve met a lot of people in the last few days

.Everything is going well. We haven’t had any problems so far

I’m hungry. I haven’t eaten anything since breakfast. (from breakfast until now)

.It’s good to see you again. We haven’t seen each other for a long time

در این خصوص می توان برای زمان های

…Today/ this evening/ this year/ this week

نیز که هنوز تمام نشده اند از حال کامل استفاده کرد.

.I’ve drunk four cups of coffee today

?Have you had a holiday this year

.I haven’t seen Tom this morning

حال کامل برای بیان تعداد دفعات یک اتفاق بکار گرفته می شود.

زمانی که می خواهیم در مورد تعداد دفعات یک کار که برای شخصی رخ می دهد یا فردی آن را انجام داده است صحبت کنیم از حال کامل استفاده می شود.

.Don is having a driving listen. It’s the first time he has driven a car

.He has never driven a car before

.Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened

تفاوت been (to) و gone (to) در حال کامل

این دو فعل در حال کامل هر دو معنی رفتن به مکانی را می دهد اما در چه زمانی می توان از been (to) استفاده کرد و چه زمانی gone (to) Been (to) زمانی استفاده می شود که فردی به آن مکان رفته و برگشته است و در زمان بیان جمله در مکان مقرر نمی باشد:

Jane has been to Italy. (she went to Italy, and she has now come back.)

Gone (to) زمانی استفاده می شود که فردی به مکانی رفته است و هنوز برنگشته یا هنوز در آن مکان حضور دارد:

James is on holiday. He has gone to Italy

کلمات just، already و yet در حال کامل

از سه کلمه just، already و yet می توان در حال کامل استفاده کرد.

Just برای بیان کاری در یک گذشته نزدیک استفاده می شود:

.Are you hungry? No, I’ve just had lunch

?Hello. Have you just arrived

جایگاه just در جملات مثبت و سوالی بوده و بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می آید.

Already برای بیان کاری که زودتر از زمان مقرر شده اش اتفاق افتاده استفاده می شود:

.Don’t forget to pay your electricity bill. I’ve already paid it

.What time is Mark leaving? He’s already left

جایگاه already در جملات مثبت قبل از فعل اصلی و در جملات سوالی در آخر جمله است. Yet = تا الان (until now)، نشان دهنده این است که گوینده جمله منتظر است تا اتفاقی رخ دهد یا کاری صورت پذیرد و همچنین از yet فقط در جملات منفی و سوالی استفاده می شود و در آخر جمله ظاهر می گردد:

?Has it stopped raining yet

.I’ve written the email, but I haven’t sent it yet

تفاوت حال کامل ساده و گذشته ساده Simple past

یکی از چالش های گرامری در زبان انگلیسی همواره تفاوت دو حالت حال کامل و گذشته ساده می باشد و بسیاری از زبان آموزان به دلیل خاص بودن زمان حال کامل و یک سری شباهت های کاربردی در این حالت با گذشته ساده در برخی مواقع کمی دچار تردید می شوند که باید از کدام زمان استفاده کنند. در اینجا برای باز شدن موضوع با یک مثال کار را آغاز می کنیم:

.Tom is looking for his key. He can’t find it

He has lost his key. (present perfect)

این جمله به این معنا می باشد که تام اکنون یا در حال حاضر کلید را پیدا نکرده و در اختیار ندارد.

.Now Tom has found his key. He has it now

.Has he lost his key? No, he has found it

.Did he lose his key? Yes, he did

He lost his key. (simple past)

He has found his key. (present prefect)

در قسمت دوم تام کلید را پیدا کرده و اکنون در اختیار دارد در نتیجه می توان گفت که او کلید را گم کرده بود و اکنون آن را پیدا کرده در نتیجه، نتیجه تغییر کرده است. بنابراین حال کامل ساده یک زمان حال می باشد و همواره در مورد موقعیت ها و شرایط در زمان حال اطلاعات می دهد. اما، گذشته ساده یک زمان گذشته بوده و در مورد موقعیت در زمان گذشته حرف می زند و به ما اطلاعاتی در مورد تغییر وضعیت اطلاع دقیقی را نمی دهد و ما در این جا اگر از گذشته ساده استفاده کنیم نمی توانیم بگویم که آیا کلید پیدا شده و یا هنوز پیدا نشده است. در نتیجه در حالی که شرایط در زمان حال تغییر می کند از حال کامل استفاده نمی کنیم.

They have gone away. They will be back on Friday. (they are away now)

.They went away. But I think they are back at home now

برای صحبت کردن در مورد مواردی که به تازگی اتفاق نیافتاده است از گذشته ساده استفاده می کنیم و به گذشته دور اطلاق می شوند:

.Bell was an invertor. He invented the telephone

.My mother grew up in Italy

همانطور که مطرح شد از حال کامل برای بیان رخدادهای جدید و دادن اطلاعات تازه استفاده می شود اما اگر بخواهیم موضوع را ادامه دهیم و در مورد آن صحبت کنیم از گذشته ساده استفاده می کنیم:

.A: I’ve cut my finger

?B: How did you do that

.A: I cut the meat too deep

در قبل بیان شد که حال کامل برای زمان هایی استفاده می شود که به عنوان زمان ناتمام unfinished time محسوب می شوند و در زمان های تمام شده finished time باید از گذشته ساده استفاده کرد مانند:

…Yesterday/ ten minutes ago/ in 2005/ when I was a child

.It was sunny yesterday

.Jack and Emma left one hour ago

نکته دیگر اینکه همانطور که بیان شد در حال کامل زمان زیاد مهم نمی باشد و نتیجه و رخداد بیشتر مدنظر است در نتیجه در حالت سوالی در مورد زمان وقتی از when و یا what time استفاده می شود باید همواره از گذشته ساده استفاده شود:

?When did your friends leave

?What time did you call your father

تفاوت حال کامل ساده و حال کامل استمراری Present Perfect Continuous

حال کامل نیز همانند زمان حال و گذشته، دو حالت ساده و استمراری دارد در مثال مطرح شده به بررسی این دو حالت پرداخته ایم:

.There’s a paint on Kate’s clothes

.She has been painting her bedroom

.Has been painting = present perfect continuous

در این حالت اهمیتی ندارد که کار تمام شده است یا هنوز در حال انجام شدن است و ما فقط در مورد کار صحبت می کنیم در این حالت کار انجام نشده است.

.Kate’s bedroom was green. Now it is yellow

.She has painted her bedroom

Has painted = present perfect simple

در این جا مهم ترین موضوع این است که کاری به انجام رسیده و نتیجه آن قابل رویت است و برای ما نتیجه کار ملاک است. به مثال های زیر توجه نمایید.

Present perfect simple Present perfect continuous

.My bike is OK again now. I’ve repaired it My hands are very dirty. I’ve been repairing my bike

.Somebody has eaten all the chocolates. The box is empty. Joe has been eating too much recently. He should eat less

از حال کامل ساده برای بیان how much، how many و how many times استفاده می شود و برای بیان how long برای کاری که هنوز در حال انجام می باشد از حال کامل استمراری استفاده می شود:

Present perfect simple Present perfect continuous

?How much of that book have you read? How long have you been reading that book

.Lisa is writing emails. She’s sent lots of emails this morning. Lisa is writing emails. She’s been writing emails all morning

.I’m learning Arabic. But I haven’t learnt very much yet. I’m learning Arabic. But I haven’t been learning it very long

در استفاده از برخی از افعال مانند know، like، believe و… نمی توان از حال کامل استمراری استفاده کرد اما در دو فعل want و mean این حالت نیز استفاده از حال کامل استمراری ممکن است:

.I’ve been meaning to phone Jane, but I keep forgetting

for و since در حال کامل ساده

در زمان حال کامل ساده می توان از for و since به ترتیب برای بیان طول زمان انجام یک کار و نقطه آغازین انجام یک کار استفاده کرد.
کلمه for با عباراتی چون:

….Two hours, a long time, a week, 20 minutes, six months, ages, five days, 50 years, years

می آید که بیانگر طول مدت انجام یک فعل هستند. به عنوان مثال:

.I haven’t seen Tom for three days

کلمه since نیز با عباراتی چون:

…8 o’clock, April, lunchtime, Monday, 2001, we arrived, 12 May, Christmas, I got up

می آید که بیانگر زمان شروع کاری میباشند. به عنوان مثال:

.I haven’t seen Tom since Monday

Have you ever در زمان حال کامل ساده

یکی از پرکاربردترین سوالات در زبان انگلیسی در حال کامل ساده با عبارت have you ever شروع می شود این جمله به این معنی است که ( آیا تا به حال….) و در مورد تجربیات و کارهایی که در گذشته تا به امروز کرده اید از شما سوال می پرسد:

?Have you ever been to China

?Have you ever seen The Godfather movie

منبع: دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دکمه بازگشت به بالا